Harti Paribasa

 Harti Paribasa

            Paribasa nyaeta pakeman basa sunda anu ungkarana leuwih panjang tibatan babasan. Paribasa umumna ngandung harti anu leuwih jero, aya anu eusina pangjurung laku jeung aya oge anu mangrupa pieunteungeun.

Paribasa dibagi jadi tilu, nya éta pangjurung laku hadé, panyaram lampah salah, jeung wawaran luang. nétélakeun yén papasingan paribasa disawang tina rupa-rupa hal, saperti ditilik tina gelarna, ditilik tina basa kabujanggaan, tarjamah tina basa asing (basa Jawabasa Indonésiabasa Arabbasa Inggris), disawang tina sumber babandingan (ngabandingkeun kana ngaran awak sakujur, ngaran sasatoan, ngaran tutuwuhan, ngaran kaayaan alam, ngaran barang, jeung ngaran laku lampah, saperti paribasa patali jeung tani, patalina jeung ingon-ingon, perikanan, dagang, seni, ninun, sistem kamasarakatan, basa, élmu pangaweruh, jeung kapercayaan).Jadi boh babasan boh paribasa sarua pakemanbasa nu umumna dipaké ku saréréa pikeun nyinggetkeun carita anu panjang maksudna, disusun mangrupa kalimah anu geus matok sarta ngandung pituah atawa piluangeun, susunannana ditetepkeun ku karuhun Sunda, teu meunang dirobah, dikurangan, dileuwihan atawa dilemeskeun, sabab lamun dirobah tangtuna hartina ogé jadi robah. Bédana babasan jeung paribasa téh nya éta babasan mah ngawangun hiji kecap (kantétan), ari paribasa mah mangrupa kalimah.

2.2  Conto Paribasa

 1. Adat kakurung ku iga = Adat atawa kalakuan goreng sok hese dirobahna.
  2. Adean ku kuda beureum = Agul/ ginding ku pakean meunang nginjeum.
  3. Agul ku payung butut = Agul ku turunan atawa kulawarga sorangan.
  4. Asa mabok manggih gorowong = Boga kahayang ari pek aya nu nyumponan

     atawa aya nu mere jalan bari teu disangka-sangka.

 1. Aya cukang komo meuntas = Aya jalan tepi ka laksana anu dipikahayang.
  6. Banda tatalang raga = Harta teh pikeun nulungan raga (awak).
 2. Batok bulu eusi madu = Katenjo luarna (awakna) siga nu goreng padahal jerona             (hatena) alus.
 3. Bengkung bekas nyalahan = Robah tingkah laku, keur budak alus ari geus kolot             goreng.
  9. Bentik curuk balas nunjuk = Resep nitah ka batur.
 4. Buruk-buruk papan jati = Najan gede dosana ari dulur mah sok hayang             nulungan.

Sumber :

https://finbarroreilly.com/